Područja djelatnosti

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša

Izrađujemo samostalno i u suradnji s našim partnerima stručne podloge i elaborate zaštite okoliša, Studije o utjecaju na okoliš i projekte ragulacija trofije u akumulacijama.

Studije utjecaja na okoliš

Projekti regulacije trofije u akumulacijama

Uređaji za pročišćavanje voda

 Referentna lista