Vrste usluga

Referentna lista

hidrološke studije i hidrauličke analize

  • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Studija utjecaja brane i zavjese na vodni režim, Hidroinženjering, Zagreb, 1994. (Ž. Štefanek i sur.)
  • Obrana od poplave Stubičkih Toplica, Retencije Pustodol, Reka i Slani potok, Analiza učinaka retencija i odabir prioriteta u izgradnji, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
  • Regulacija visokovodnog režima vodotoka Toplice u Stubičkim Toplicama, Studijska analiza, Hidroinženjering, Zagreb, 2002. (Ž. Štefanek i sur.)
  • Analiza dostignutog stupnja sigurnosti od poplava bujičnih voda grada Zagreba izgradnjom retencija i daljnje planiranje sustava, Hidroinženjering, Zagreb, 2004. (R. Žugaj i sur.)
  • Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda na slivnom području Lika, Hidroinženjering, Zagreb, 2008. (Ž. Štefanek i sur.)
  • Akumulacija Botonega, Plan upravljanja slivom, Hidroinženjering, Zagreb, 2009. (Ž. Štefanek i sur.)
  • Akumulacija Kamensko, Analiza varijantnih rješenja, Studija, Hidroinženjering, Zagreb, 2010. (Ž. Štefanek i sur.)
  • Analiza hidrauličke stabilnosti nasipa lagune Novo Selo Rok, Hidroinženjering, Zagreb, 2011. (Ž. Štefanek i sur.)
  • Definiranje ekološki prihvatljivog protoka Mirne, odabrana poglavlja, Hidroinženjering, Zagreb, 2012. (Ž. Štefanek i sur.)

studije o utjecaju na okoliš