O Nama

Licence

1. Izvadak iz sudskog registra (Trgovački sud u Zagrebu, 2016.)

2. Obavljanje poslova od osobitog značaja za upravljanje vodama - izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave (Državna uprava za vode, 2002.)

3. Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade detaljnih planova uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijske dozvole (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007.)

4. Obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2014.) 

  • Izrada studija o ujecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene ujecaja zahvata na okoliš te dokumentaciju za određivanje sadržaja studije o utzjecaju na okoliš 
  • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
  • Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša "Prijatelji okoliša"
  • Izrada programa zaštite okoliša