O Nama

Željko Štefanek

Željko Štefanek

Datum rođenja: 04.04.1952

Obrazovanje: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1979.

Profesija: dipl. ing. građevinarstva, konstrukterski smjer

Opis radnog iskustva: ukupno 36 godine radnog iskustva; od toga 5 godina kao projektant suradnik, 31 godina kao projektant, glavni projektant, projektant voditelj, nadzorni inženjer (Geotehnika-Geoexpert i Hidroinženjering d.o.o.) te voditelj studija o utjecaju na okoliš i direktor društva (Hidroinženjering d.o.o.)

Članstvo u profesionalnim udrugama:
Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Hrvatsko društvo za velike brane
Hrvatsko hidrološko društvo
Hrvatsko geološko društvo
International Geosynthetics Siciety
International Association of Hydrogeologists
International Association for Geology and the Environment

Pregled važnijih referenci

 • Vodoopskrbni sustav Krka, podsustav ponikve II. faza, sanacija erozije u ponornoj zoni, izvedbeni projekt (projektant , Hidroinženjering d.o.o., 2015.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, izvedbeni projekt (Glavni projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2015.)
 • Izrada idejnog (koncepcijskog) rješenja i idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole pročišćavanja otpadnih sanitarno-tehnoloških voda na lokaciji Genere d.d., Kalinovica (projektant , Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Redovno tehničko promatranje akumulacije Ponikve za 2012. i 2013. (projektant , Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Novelacija idejnog projekta rasteretnog kanala vodotoka Topličina na području Stubičkih toplica s izradom pgp-a te ishođenje lokacijske dozvole (projektant , Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Koncepcijsko rješenja zaštite od štetnog djelovanja voda na području Grobinštine (voditelj projekta , Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, podsustav ponikve II. faza, sanacija erozije u ponornoj zoni, glavni projekt (projektant , Hidroinženjering d.o.o., 2014.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Injekcijska zavjesa u sredini brane, Završni izvještaj projektanta o izvedenim radovima (projektant , Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Zaštita Hrvatske Kostajnice od brdskih voda, I. faza izgradnje -izgradnja lateralnog kanala Apanovac, Izvještaj o provedbi geodetskih, geofizičkih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za glavni projekt (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Retencija Tupaljski potok, (sliv Karbune), Idejno rješenje (hidrološke analize, Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Retencija Pengari (sliv Mirne), Idejno rješenje (projektant Hidroinženjering d.o.o., 2013.)
 • Retencija i akumulacija Brušanka, Idejno rješenje (projektant , Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. Faza, Glavni projekt, Sanacija erozije u ponornoj zoni (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Akumulacija Ponikve, Injekcijska zavjesa u sredini brane, Izvedbeni projekt(projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Pregrada Sirova Katalena, Glavni projekt(projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2012.)
 • Akumulacija Križ potok, I. faza, Glavni projekt(Glavni projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Retencija Mala Ravninščica, Idejni projekt (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Vodoopskrbni sustav Krka, Podsustav Ponikve II. faza, Novelacija idejnog projekta(projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2011.)
 • Pregrada Sirova Katalena, Idejni projekt(projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Retencija Smiljanova graba, Glavni projekt(Glavni projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Obrana od brdskih voda Hrvatske Kostajnic, Idejni projekt(projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Akumulacija Botonega, Plan upravljanja slivom(voditelj, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Regulacija utoka Čabranke u Kupu, Idejni projekt(projektant, Hidroinženjering d.o.o., 2009.)
 • Zaštita grada Hrvatske Kostajnice od brdskih voda, Idejno rješenje(voditelj, Hidroinženjering d.o.o., 2008.)
 • Podaci tehničkog promatranja brane Tribalj u GIS-u (voditelj, Hidroinženjering d.o.o., 2003.)
 • Sustav obrane od poplava u slivu Topličine, Studija utjecaja na okoliš (voditelj studije, Hidroinženjering d.o.o., 2003.)
 • Idejno rješenje Akumulacije Smiljanova graba (voditelj izrade idejnog rješenja, Hidroinženjering d.o.o., 2002.);
 • Idejno rješenje Retencije Burnjak (voditelj rješenja, Hidroinženjering d.o.o., 2001.);
 • Dopuna idejnog rješenja retencija na Vidaku (autor rješenja, Hidroinženjering d.o.o., 2001.);
 • Studija o utjecaju na okoliš Akumulacije Križ potok (voditelj studije, Hidroinženjering d.o.o., 2000.);
 • Akumulacija Križ potok, Idejni projekt injekcijske zavjese (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1998.);
 • Akumulacija Križ potok, Idejni projekt nasute brane (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1998.);
 • Akumulacija Križ potok, Idejni projekt akumulacije (projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1998.);
 • Akumulacija Križ potok, Istraživački radovi (voditelj, Hidroinženjering d.o.o., 1997.);
 • Akumulacija Ponikve, program istraživanja II. faze (autor programa, Hidroinženjering d.o.o.,1997.);
 • Akumulacija Križ potok, Program istraživanja (autor programa, Hidroinženjering d.o.o., 1996.);
 • Akumulacija Ljubica, Istraživački radovi (voditelj radova, Hidroinženjering d.o.o., 1996.);
 • Akumulacija Letaj, Program istraživanja za sanaciju gubitaka (glavni projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1996.);
 • Monitoring nasute brane Ponikve (glavni projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1995.);
 • Idejno rješenje Akumulacije Križ potok (autor rješenja, Hidroinženjering d.o.o., 1994.);
 • Akumulacija Križ potok, Istraživački radovi (voditelj, Hidroinženjering d.o.o., 1994.);
 • Brana Račice, Glavni projekt nasute brane (glavni projektant, Hidroinženjering d.o.o., 1993.);
 • Brana Račice, Istraživački radovi (voditelj radova, Hidroinženjering d.o.o., 1993.);
 • Hidroenergetski sustav Godar-e-Landar, Iran, ugradnja ekstenziometara (izvoditelj radova, Hidroinženjering d.o.o., 1992.);
 • Hidroenergetski sustav Godar-e-Landar, Iran, “in situ” i laboratorijska testiranja (koordinator radova, Hidroinženjering d.o.o., 1991.);
 • Hidroenergetski sustav Karun 3, Iran, “in situ” i laboratorijska testiranja (koordinator radova, Hidroinženjering d.o.o., 1991.);
 • Brana Grobnik, Idejno rješenje (autor rješenja, Geotehnika- Geoexpert, 1990.);
 • Akumulacija Henrikovci, Idejno rješenje (autor rješenja, Geotehnika-Geoexpert, 1989.);
 • Akumulacija Samarica, Glavni projekt akumulacije i nasute brane (glavni projektant, Geotehnika-Geoexpert, 1989.);
 • Akumulacija Mavrovo, Program istraživanja i Idejno rješenje brane Leunovo (autor programa i rješenja, Geotehnika-Geoexpert, 1987-1988.);
 • Akumulacija Henrikovci, Program istraživanja (autor programa, Geotehnika-Geoexpert, 1987.);
 • Akumulacija Samarica, Program istraživanja (autor programa, Geotehnika-Geoexpert, 1987.);
 • HPP Zakučac, Studija utjecaja na okoliš (suradnik, Geotehnika-Geoexpert, 1986.);
 • Akumulacija Ponikve, Studija o utjecaju na okoliš (glavni projektant, Geotehnika-Geoexpert, 1986.);
 • Brana Ponikve, Program istraživnja i Glavni projekt nasute brane (autor programa i glavni projektant, Geotehnika- Geoexpert, 1985-1986.);
 • Brana Bazuje, Idejni projekt nasute brane (suradnik, Geotehnika-Geoexpert, 1984.);
 • RHE Obrovac, izgradnja nasutih građevina (voditelj kontrole kvalitete, Geotehnika-Geoexpert, 1983.).

Objavljeni stručni članci:

 • Štefanek, Ž., Gašparac, V., Benamatić, D., Milinović, M., Miler, Č.: "Projekt, izvedba i oskultacija nasute brane na stišljivoj podlozi", XIV Kongres Jugoslovenskog društva za velike brane, (Knjiga 1, str. 155 – 169), Struga, Makedonija, oktobar 1989.
 • Pavičić, A., Štefanek, Ž.: "Odabir položaja i konstrukcija brane Leunovo (Akumulacija Mavrovo)", XIV Kongres Jugoslovenskog društva za velike brane, (Knjiga 1, str. 185 – 201), Struga, Makedonija, oktobar 1989.
 • Štefanek, Ž., Pavičić, A., Ivičić, D.: "Akumulacija Križ potok – vododrživost akumulacije i otješnjenje pregradnog mjesta", 2. Hrvatski geološki kongres, (str. 807- 813), Cavtat – Dubrovnik, 17-20.05.2000.
 • Štefanek, Ž., Kerovec, M., Mičetić, G., Pavičić, A., Pavletić,     Lj., Žrvnar, B.: "Zaštita voda akumulacije Križ potok", Znanstveno – stručni skup, Kako zaštititi vode Hrvatske s gledišta vodoopskrbe i odvodnje, (str. 81 – 90), Pula, 26. – 30. lipnja 2001.
 • Štefanek, Ž., Kerovec, M., Žugaj, R., Pavletić, Lj., Žrvnar,     B.:"Sustavni pristup projektiranju retencija", 3. Hrvatska konferencija o vodama – Hrvatske vode u 21. stoljeću, R 4.28, Osijek, Croatia, svibanj/may, 28 – 31, 2003.

Jezici: Engleski jezik (dobro poznavanje)