Vrste usluga

Uređaj za mehaničko fizikalno pročišćavanje otpadnih sanitarno-tehnoloških vodana lokaciji Genere d.d., Kalinovica, Stručni nadzor tijekom građenja