Vrste usluga

Školska športska dvorana Ravna Gora, Stručni nadzor tijekom građenja