Vrste usluga

Nasipi uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj, Izvještaj o provedbi geodetskih, geoloških i geotehničkih istraživačkih radova za idejni projekt

Planirani nasipi uz rijeke Koranu i Mrežnicu za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj dio su funkcionalne cjeline obrane grada Karlovca od poplavnih voda rijeke Kupe, te su ujedno i dio sustava zaštite od velikih voda Srednjeg Posavlja. Ugroženost od poplava u Karlovcu stalno je prisutna, a posljedice plavljenja teške. U prioritetne aktivnosti na realizaciji izgradnje sustava zaštite Karlovca ubraja se i izrada idejnoga projekta nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane. Planiranim nasipima se štite područja uz rijeke Koranu i Mrežnicu na kojima se nalaze naselja Logorište, M. Švarča i Turanj koji su često plavljeni. Ukupna dužina planiranih zaštitnih vodnih građevina je oko 5 km.